Dumex Thailand > My Child > Pages > child_development.aspx  
Webboard
Mums'stories
Friend Finder
จดจำฉัน

พัฒนาการของเด็กเล็ก

มนภรณ์-โภชนาการ

วัยเด็กเล็กมีความต้องการที่เพิ่มขึ้น ในส่วนนี้ดูเม็กซ์ได้รวบรวมคำแนะนำดีๆ ที่เหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ ทั้งด้านอารมณ์และร่างกายของเด็กวัยนี้ อีกทั้งยังมีข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับโภชนาการที่เด็กต้องการในการเจริญเติบโตด้วยค่ะ ในช่วงขวบวัยนี้เป็นช่วงที่สำคัญอย่างมากเพราะลูกกำลังเรียนรู้ที่จะตอบโต้ และปฏิกิริยากับสิ่งรอบตัวค่ะ ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านหรือคำปรึกษาจากดูเม็กซ์แคร์ไลน์ได้เสมอค่ะ

มนภรณ์-โภชนาการ

 
0 2740 3333